Klauzula Informacyjna Newsletter

KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beskidzka Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Wiśniowej 317, 32-412 Wiśniowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000951509, NIP: 681-209-12-08, REGON: 521212730, adres e-mail: biuro@fundacjabfh.pl, tel. 12 2714 530 / 501 123 325

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: biuro@fundacjabfh.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Menu