REGULAMIN
BESKIDZKIEJ FUNDACJI HOSPICYJNEJ

z dnia 31grudnia 2021r.

1.PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Beskidzka Fundacja Hospicyjna, zwana w dalszej treści Regulaminu, Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000951509 z dnia 11.02.2022 r
 2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i ciele działania Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie w ramach 1%.
 3. Celem Fundacji jest pomoc osobom chorym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia oraz poprawą jakości życia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. W szczególności Świadczenie pełnozakresowej opieki zdrowotnej o charakterze stacjonarnej opieki hospicyjnej i paliatywnej osób w stanach terminalnych oraz domowej, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci; udzielanie niezbędnego wsparcia, pomocy rodzinom i bliskim osób wymienionych wyżej; udzielanie wsparcia psychologicznego osobom wymienionych wyżej; prowadzenie działalności wspierającej działania prozdrowotne i lecznicze; prowadzenie działalności charytatywnej; prospołecznej i edukacyjnej; rehabilitacyjnej; na rzecz osób niepełnosprawnych; w zakresie opiekuńczo-pielęgnacyjnym; ochrona i promocja zdrowia oraz kształtowanie zdrowego stylu życia; promowanie i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32a.
 4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.
 5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ BESKIDZKĄ FUNDACJĘ HOSPICYJNĄ

 1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach: a) Prowadzenie działalności zmierzającej do powstania i funkcjonowania Hospicjum stacjonarnego na terenie Gminy Wiśniowa oraz domowego na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego. b) procesy inwestycyjne  zmierzające do powstania na ternie Gminy Wiśniowa Hospicjum stacjonarnego, c) leczeniu chorych i opieki nad nimi, w szczególności pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną, d) Wspomaganie działalności w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez finansowanie terapii, obejmujących chorych będących pod opieką Fundacji i ich rodzin, w zakresie rozwiązywania problemów medycznych, psychologicznych, świadczonych przez lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów, a także duchownych, e) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób chorych oraz umożliwianie im bytowania w odpowiednich, godnych warunkach, f) zapewnianie niezbędnego sprzętu pomocniczego, rehabilitacyjnego i medycznego, g) rozwijanie i świadczenie usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej, ochrony zdrowia, pracy socjalnej, wolontariatu, h) udzielanie chorym wsparcia materialnego, w tym rzeczowego i finansowego, i) prowadzenie szkoleń i warsztatów zajęciowych dla chorych oraz ich rodzin i osób bliskich, a także kształcenie rodzin w zakresie opieki nad chorą osobą w domu, j) organizację, uczestnictwo i finansowanie działalności wydawniczej, naukowej, konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń, staży indywidualnych, k) uczestnictwo w projektowaniu i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność charytatywną w Polsce, l) współpracę z innymi instytucjami, w tym z organami publicznymi oraz organizacjami
  i stowarzyszeniami świadczącym pomoc potrzebującym, m) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, n) organizację inicjatyw społecznych aktywizujących chorych do czynnego udziału w życiu codziennym, o) inne formy wspierania chorych, ich rodzin i bliskich, p) poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się w szczególności poprzez aktywność społeczną, q) kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia, r) promowanie wolontariatu oraz rozwijanie aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej, s) wspomaganie aktywizacji zawodowej, oraz działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, t) wspieranie istniejących placówek opiekuńczo – rehabilitacyjnych, oraz tworzenie nowych ośrodków terapeutyczno- opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, u) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, v) działalność na rzecz osób uzależnionych, osób chorych na chorobę Alzheimera, ADHD, autyzm, schizofrenię, otyłość, porażenie mózgowe, depresję, pląsawicę Huntingtona, padaczkę, oraz inne zaburzenia i choroby psychiczne i fizyczne, w) organizowane wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego, x) organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, y) działania na rzecz integracji społecznej środowisk lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości, z) organizowanie opieki i pomocy dla osób z chorobami nowotworowymi, aa) inne działania realizujące cele statutowe.

3. ŹRÓDŁA POMOCY

  1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
   1. świadczeń Fundatora, b) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innych rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d) odsetek bankowych, e) innych wpływów i dochodów, f) funduszy Unii Europejskiej, g) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, h) prowadzonej działalności gospodarczej.

4. ZASADY PRACY ZARZĄDU FUNDACJI

  • Zarząd Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji: a) kieruje całokształtem działalności Fundacji, b) działa na podstawie statutu oraz niniejszego regulaminu, c) zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Fundacji, d) reprezentuje Fundację na zewnątrz, e) za swoją pracę odpowiada przed Radą
  • Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji
  • W skład Zarządu wchodzą: Magdalena Cienkosz – prezes zarządu, Danuta Kowal- wiceprezes zarządu
  • Kadencja zarządu trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Radę Fundacji. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do Zarządu Fundacji.
  • Do realizacji programów i prowadzenia swoich spraw Fundacja prowadzi biuro zatrudniające pracowników, powołuje dyrektora odpowiadającego przed Zarządem i Radą Fundacji
  • Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
  • Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
  • Do zadań Zarządu Fundacji należy:
   1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
   2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
   3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
   4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
   5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
   6. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
   7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
   8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,
   9. ustalanie planów działania Fundacji,
   10. realizowanie uchwał Rady Fundacji,
   11. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
   12. powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych,
   13. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji,
   14. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
   15. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
   16. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym
   17. wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji z inną fundacją
   18. podejmowanie uchwały inicjującej zmianę statutu lub celu działania Fundacji.

5. ZASADY PRACY RADY FUNDACJI

 1. 5.1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. 5.2. W skład Rady Fundacji wchodzą Barbara Lechwar – Przewodnicząca Rady Fundacji, Zofia Buraczek – członek Rady.
 3. 5.3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego likwidacji albo utraty zdolności do podejmowania decyzji Członkowie ostatniego Zarządu Fundatora a w razie ich śmierci ich spadkobiercy ustawowi.
 4. 5.4. Odwołania członka Rady mogą dokonać pozostali członkowie Rady jednomyślną uchwałą.
 5. 5.5. Rada Fundacji jest powoływana na dziesięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 6. 5.6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. 5.7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członek Rady Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, ani też pozostawać w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu Fundacji.
 8. 5.8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje, z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 9. 5.9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Przewodniczący może upoważnić innego członka Rady do prowadzenia zebrania.
 10. 5.10. Do zadań Rady Fundacji należy:
 11. a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji,
 12. b) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji w tym dotyczących zmiany celu działania Fundacji, zmiana celu lub statutu uzależniona jest od jej zainicjowania przez Zarząd,
 13. c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród,
 14. d) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji,
 15. e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 16. f) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej,
 17. g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania,
 18. h) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 19. i) nadzór nad działalnością Fundacji.
Menu