Uchwała nr 1 z dnia 31 grudnia 2021 r.
Fundatora Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej
z siedzibą w Wiśniowej

Danuta Kowal działająca w imieniu Fundatora „Medi Kompleks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Wiśniowej uchwala tekst jednolity statutu w następującym brzmieniu:

 

Statut Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1

 1. Beskidzka Fundacja Hospicyjna (zwana dalej: „Fundacją”) ustanowiona została przez Medi Kompleks sp. z o. o. z siedzibą w Wiśniowej zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Rep. A nr 11039/2021 sporządzonym w dniu 31 grudnia 2021 roku przed notariuszem Sławomirem Skibą w Kancelarii Notarialnej w Myślenicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego nr 14.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Fundacja może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 7. Fundacja może być Organizacją Pożytku Publicznego.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Osiągany dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.
 9. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.
 10. Fundacja może powoływać podległe sobie jednostki organizacyjne (oddziały, filie), które nie mają osobowości prawnej i organizacyjnie podlegają Zarządowi Fundacji.

 

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Wiśniowa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§3

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami (firmami, podmiotami gospodarczymi, samorządami terytorialnymi, urzędami). Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział II.
Cele Fundacji i zasady, sposób ich realizacji

§4

Celem Fundacji są:

 1. Świadczenie pełnozakresowej opieki zdrowotnej o charakterze stacjonarnej opieki hospicyjnej i paliatywnej osób w stanach terminalnych oraz domowej, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci.
 2. Udzielanie niezbędnego wsparcia i pomocy rodzinom i bliskim osób określonych w pkt. 1.
 3. Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom określonym w pkt. 1 i pkt. 2.
 4. Prowadzenie działalności wspierającej działania prozdrowotne i lecznicze.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Działalność prospołeczna i edukacyjna.
 7. Działalność rehabilitacyjna.
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Działalność w zakresie opiekuńczo – pielęgnacyjnym.
 10. Ochrona i promocja zdrowia oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
 11. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 12. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32a.

 

§5

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie działalności zmierzającej do powstania i funkcjonowania Hospicjum stacjonarnego na terenie Gminy Wiśniowa oraz domowego na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
 1. Wspieranie, w tym finansowe, procesów inwestycyjnych zmierzających do powstania na ternie Gminy Wiśniowa Hospicjum stacjonarnego,
 2. Uczestniczenie w finansowaniu leczenia chorych i opieki nad nimi, w szczególności pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną.
 3. Wspomagania działalności w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez finansowanie terapii, obejmujących chorych będących pod opieką Fundacji i ich rodzin, w zakresie rozwiązywania problemów medycznych, psychologicznych, świadczonych przez lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów, a także duchownych.
 4. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób chorych oraz umożliwianie im bytowania
  w odpowiednich, godnych warunkach.
 5. Zapewnianie niezbędnego sprzętu pomocniczego, rehabilitacyjnego i medycznego.
 6. Rozwijanie i świadczenie usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej, ochrony zdrowia, pracy socjalnej, wolontariatu.
 7. Udzielanie chorym wsparcia materialnego, w tym rzeczowego i finansowego.
 8. Prowadzenie szkoleń i warsztatów zajęciowych dla chorych oraz ich rodzin i osób bliskich, a także kształcenie rodzin w zakresie opieki nad chorą osobą w domu.
 9. Organizację, uczestnictwo i finansowanie działalności wydawniczej, naukowej, konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń, staży indywidualnych.
 10. Uczestnictwo w projektowaniu i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność charytatywną w Polsce.
 11. Współpracę z innymi instytucjami, w tym z organami publicznymi oraz organizacjami
  i stowarzyszeniami świadczącym pomoc potrzebującym.
 12. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 13. Organizację inicjatyw społecznych aktywizujących chorych do czynnego udziału w życiu codziennym.
 14. Inne formy wspierania chorych, ich rodzin i bliskich
 15. Poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się w szczególności poprzez aktywność społeczną,
 16. Kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia,
 17. Promowanie wolontariatu oraz rozwijanie aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej,
 18. Wspomaganie aktywizacji zawodowej, oraz działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
 19. Wspieranie istniejących placówek opiekuńczo – rehabilitacyjnych, oraz tworzenie nowych ośrodków terapeutyczno- opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 20. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie.
 21. Działalność na rzecz osób uzależnionych, osób chorych na chorobę Alzheimera, ADHD, autyzm, schizofrenię, otyłość, porażenie mózgowe, depresję, pląsawicę Huntingtona, padaczkę, oraz inne zaburzenia i choroby psychiczne i fizyczne.
 22. Organizowane wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.
 23. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym.
 24. Działania na rzecz integracji społecznej środowisk lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości.
 25. Organizowanie opieki i pomocy dla osób z chorobami nowotworowymi.
 26. Inne działania realizujące cele statutowe.

 

§6

 1. Fundacja określa nieodpłatną działalność organizacji pożytku publicznego przez następujący zakres przedmiotów działalności:
  a) Działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
  b) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
  c) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
  d) Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),
  e) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
  f) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B),
  g) Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
  h) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
  i) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
  j) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
  k) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
  l) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  ł) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
  m) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
  n) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
  o) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  p) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  r) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  s) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  t) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 2. Fundacja określa odpłatną działalność organizacji pożytku publicznego przez następujący zakres przedmiotów działalności:
  a) Działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
  b) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
  c) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
  d) Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),
  e) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
  f) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B),
  g) Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
  h) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
  i) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
  j) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
  k) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
  l) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  m) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
  n) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
  o) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
  p) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  r) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  s) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  t) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  u) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

§7

  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych z czego 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nieruchomość położona w miejscowości Wiśniowa i objęta KW nr KR2Y00040653/2 darowana na rzecz Fundacji przez Fundatora, a nadto inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
  2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
   1. świadczeń Fundatora,
   2. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innych rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
   3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
   4. odsetek bankowych,
   5. innych wpływów i dochodów,
   6. funduszy Unii Europejskiej,
   7. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
   8. prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
  4. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika to bezpośrednio z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  1. Cały dochód osiągnięty przez Fundację, po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

 

 

Rozdział III.
ORGANY FUNDACJI

§8

 1. Organami Fundacji są:
 2. Rada Fundacji
 3. Zarząd Fundacji
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji

§9

  1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym o uprawnieniach wynikających
   z postanowień Statutu.
  2. Rada Fundacji składa się od 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) Członków.
  3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego likwidacji albo utraty zdolności do podejmowania decyzji Członkowie ostatniego Zarządu Fundatora a w razie ich śmierci ich spadkobiercy ustawowi.
  4. Odwołania członka Rady mogą dokonać pozostali członkowie Rady jednomyślną uchwałą.
  5. Rada Fundacji jest powoływana na dziesięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
  6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członek Rady Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, ani też pozostawać w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu Fundacji.
  8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje, z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku pisemnej rezygnacji
   z członkostwa lub śmierci członka Rady.
  9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Przewodniczący może upoważnić innego członka Rady do prowadzenia zebrania.

§10

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji,
 2. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji w tym dotyczących zmiany celu działania Fundacji, zmiana celu lub statutu uzależniona jest od jej zainicjowania przez Zarząd,
 3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród,
 4. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji,
 5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 6. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania,
 8. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 9. nadzór nad działalnością Fundacji.

 

§11

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, Członek Zarządu Fundacji.
 4. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 8. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 7 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 10. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
 11. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu lub celu wymagana jest jednomyślność.

 

II Zarząd Fundacji

§12

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (słownie: jednej) do 3 (słownie: trzech) osób, przy czym Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Zarówno Prezes jaki i Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do Zarządu Fundacji.
 5. Pierwsze zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 10. W przypadku zaistnienia poważnej przeszkody uniemożliwiającej pełnienie funkcji przez wszystkich Członków Zarządu lub wyczerpania składu Zarządu, obowiązki Zarządu pełni Przewodniczący Rady Fundacji.

 

§13

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
  2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  6. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,
  9. ustalanie planów działania Fundacji,
  10. realizowanie uchwał Rady Fundacji,
  11. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
  12. powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych,
  13. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji,
  14. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  15. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
  16. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym
  17. wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji z inną fundacją
  18. podejmowanie uchwały inicjującej zmianę statutu lub celu działania Fundacji.
  19. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora.

 

§14

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem listów poleconych bądź środków komunikacji elektronicznej na co najmniej dwa dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos z zastrzeżeniem ust. 5.
 7. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału
  w głosowaniach nad uchwałami.

§15

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.
 3. W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego członek tej Rady.

 

Rozdział IV
Działalność Gospodarcza

§16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych, tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju i zagranicą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  a) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
  b) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
  c) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
  d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
  e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
  f) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)
  g) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
  h) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)
  i) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
  j) Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)
  k) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B)
  l) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  ł) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  m) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
  n) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z)
  o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  p) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
  r) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).
 1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki podlegające Fundacji i działające na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd.
 2. Zakres działania placówek prowadzących działalność gospodarczą oraz zakres uprawnień
  i obowiązków kierowników Zakładów określają uchwalane przez Zarząd regulaminy organizacyjne Zakładów.
 3. Placówkami prowadzącymi działalność gospodarczą zarządzają powoływani i odwoływani przez Zarząd Dyrektorzy, reprezentujący Fundację w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zakładów na podstawie i w granicach udzielanych im przez Zarząd pełnomocnictw.
 4. Fundatorzy przeznaczają kwotę 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych jako środki majątkowe przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji.

 

§17

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada podejmując jednomyślną uchwałę, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych
  w akcie założycielskim. Uchwała o zmianie Statutu lub celu Fundacji może zostać podjęta po podjęciu odpowiedniej uchwały inicjującej zmianę przez Zarząd.
 2. Zmian w statucie może dokonać również Fundator. Decyzja Fundatora jest wiążąca dla Rady.
 3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 5. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym, jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
  3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która
   w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
  4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek Fundacji.
  5. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na mocy uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
  6. Po ukończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie likwidacyjne Radzie Fundacji. Uchwała Rady o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.

Statut niniejszy został uchwalony dnia 31 grudnia 2021 roku

Menu