INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani / Pana dane osobowe jest Beskidzka Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Wiśniowej 317, 32-412 Wiśniowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000951509, NIP: 681-209-12-08, REGON: 521212730, adres e-mail: biuro@fundacjabfh.pl, tel. 12 2714 530 / 501 123 325 (zwanym dalej „Fundacja”).

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani / Pana danych można skontaktować się z wyznaczonym przez MEDI KOMPLEKS Inspektorem Ochrony Danych. Adres email: biuro@fundacjabfh.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia działalności statutowej Fundacji polegającej w szczególności na wsparciu podopiecznych Fundacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. prowadzeniu działalności statutowej Fundacji polegającej w szczególności na

wsparciu podopiecznych Fundacji oraz informowaniu w mediach i publikacjach o

działalności Fundacji, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 1. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności o fundacjach, podatkowego i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 2. marketingu bezpośrednim dotyczącym działalności Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. obsługi zgłoszeń, które kierujecie Państwo do Administratora, odpowiedzi na Państwa

pytania oraz w celu rozpatrywania Państwa skarg lub wniosków – w ramach prawnie

uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu działalności na

rzecz poprawy kontaktu z podopiecznymi oraz dostosowanie aktywności administratora do ich potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. informowaniu Pani/Pana o naszej aktywności, promowania wydarzeń, które

organizujemy i naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji z Panią/Panem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (z uwagi na fakt dokonania subskrypcji

naszego fanpage’u i konta na Instagramie poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, dodawanie komentarzy na naszym profilu, kliknięcie reakcji pod postami, udostępnienie postów, chat, wiadomości). Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

 1. archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania

zdarzeń lub faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f.

RODO)

 1. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to:

 • Zaproszenia na msze święte
 • Wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne i grupowe wsparcia po śmierci pacjenta
 • Przesłania aktualnych informacji o działalności Administratora

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców:

 • Instytucje lub firmy zewnętrzne, którym Fundacja zleca wykonanie usługi (w takim przypadku przekazanie Państwa danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora)
 • Podmioty serwisujące posiadane przez nas urządzenia, w których przetwarzane są dane
 • Podmioty prowadzące serwery, na których przechowywane są dane
 • Podmioty dostarczające oprogramowania wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych
 • Firmy kurierskie za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja
 • Właścicielom portalów społecznościowych: Facebook i Instagram w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania tych portali oraz innym użytkownikom tych portali
 • Podmioty, którym przekazujemy dokumentację dla celów archiwizacji lub niszczenia
 • Podmioty i instytucje zajmujące się dochodzeniem roszczeń

 

Przekazywanie danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

 

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe w zakresie: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, data urodzenia, wizerunek

W przypadku zawarcia umowy przetwarzane będą również: PESEL, obywatelstwo (w przypadku obywatelstwa obcego państwa: imię ojca, imię matki), nazwa urzędu skarbowego, nr rachunku i nazwa banku oraz informacje niezbędne do ustalenia obowiązku naliczania i odprowadzania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym m.in. dane o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 • Dane zawarte w korespondencji przychodzącej i wychodzącej elektronicznej – przez okres 10 lat
 • Dane zawarte w dokumentacji Fundacji – przez okres 10 lat
 • Dane zawarte na fakturze VAT – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, to przetwarzanie będzie się odbywać do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania umowy, to dane będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwania tej umowy

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do:

 • Dostępu do danych
 • Sprostowaniu danych
 • Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez Panią / Pana zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani / Pan, że Administrator podczas procesu przetwarzania danych osobowych narusza przepisy prawa

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne – ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Fundacja nie będzie stosowała wobec Pani / Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Menu