REGULAMIN SKLEPU
BESKIDZKIEJ FUNDACJI HOSPICYJNEJ

z dnia 1 grudnia 2023r.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.fundacjabfh.pl, prowadzony jest przez Beskidzką Fundację Hospicyjną, z siedzibą w Wiśniowej (32-412), Wiśniowa 317, NIP: 681-209-12-08, KRS: 000 095 1509, REGON: 521212730.

Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@fundacjabfh.pl telefonicznie: +48 12 27 14 530; pisemnie na adres: Beskidzka Fundacja Hospicyjna, Wiśniowa 317, 32-412 Wiśniowa.

Słowniczek:

Sklep – prowadzony przez Beskidzką Fundację Hospicyjną sklep internetowy działający pod adresem: www.fundacjabfh.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie,

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w sklepie, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez Beskidzką Fundację Hospicyjną, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.fundacjabfh.pl/sklep
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.fundacjabfh.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamówionego towaru
  2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 5. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon lub faktura VAT (o ile Klient wybrał ten dowód zakupu).
 6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
 7. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

II. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@fundacjabfh.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 27 14 530.
 2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta.

III. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Koszty dostawy uwidocznione w Sklepie dotyczą wysyłek na terytorium Polski.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

IV. Czas realizacji zamówienia.

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Czas realizacji zamówień złożonych po godzinie 13.00, liczony jest od następnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej
  2. do wybranego Punktu Odbioru. Dostępne Punkty Odbioru:
   – Medi Kompleks, Tarnów ul. Jasna 77a, 33-100 Tarnów
   – Medi Kompleks, Andrychów ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów
   – Medi Kompleks, Wiśniowa 317, 32-412 Wiśniowa
   – Medi Kompleks, Kęty ul. Świętokrzyska 21, 32-650 Kęty
   – Sklep Hospicyjny, Wadowice ul. Lwowska 18, 34-100Wadowice;

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność online
  2. przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu: Bank Spółdzielczy,
   03 8808 0006 0060 0600 8220 0001 

   Operatorem płatności online jest serwis Przelewy24, którego właścicielem jest firma PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku tradycyjnego przelewu – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

VI. Reklamacje.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pod adresem sklep@fundacjabfh.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty doręczenia towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
  Beskidzka Fundacja Hospicyjna, Wiśniowa 317, 32-412 Wiśniowa
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres mailowy sklep@fundacjabfh.pl lub na adres: Beskidzka Fundacja Hospicyjna, Wiśniowa 317, 32-412 Wiśniowa oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 2. Zwracany towar musi być kompletny. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym.
 3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

VIII. Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 4. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
https://fundacjabfh.pl/polityka-prywatnosci/ 

X. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Beskidzką Fundacją Hospicyjną.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 roku do odwołania.
Menu