Ankieta badająca opinię respondentów na temat inicjatywy dotyczącej budowy Hospicjum Stacjonarnego w Wiśniowej

Beskidzka Fundacja Hospicyjna podejmując się inicjatywy wybudowania placówki Hospicjum Stacjonarnego w Wiśniowej przeprowadziła w okresie od marca do kwietnia 2023 roku badanie ankietowe. Głównym celem badania było poznanie opinii respondentów na temat podjętej inicjatywy i ocena przydatności takiej placówki w środowisku lokalnym.

Przeprowadzenie niniejszej ankiety było pionierskim badaniem Fundacji w tym zakresie na terenie powiatów: myślenickiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego oraz limanowskiego. Badanie potwierdziło obligatoryjność działań zmierzających do powstania placówki hospicjum stacjonarnego w Wiśniowej. Potrzeba podjęcia inicjatywy kierowana doświadczeniem w zakresie prowadzonej opieki hospicyjnej jest odzwierciedleniem w twardych danych, w myśl których 90% respondentów popiera zainicjowany projekt.


Respondentów zapytano, czy zgodnie z ich wiedzą w powiecie, w którym mieszkają działa hospicjum stacjonarne. Większość (74%) odpowiedziała, że hospicjum stacjonarne nie działa w ich mieście. Również nasze rozeznanie potwierdziło, że w powiatach objętych badaniem takiego hospicjum stacjonarnego nie ma.  Jest to powiązane również z opinią respondentów na temat potrzeby budowy takiej placówki. Respondenci widzą problem dotyczący dostępności do hospicjum stacjonarnego w ich powiatach. Prowadząc od lat hospicjum domowe zauważyliśmy, że prowadzona opieka wpływa na polepszenie jakości życia chorych, czego dowodem jest opinia respondentów niniejszej ankiety.                              

(źródło: zdjęcie własne, na działce przeznaczonej pod budowę Hospicjum Stacjonarnego)

Zauważalny jest pozytywny stosunek ludzi do prowadzonej przez nas działalności oraz inicjatywy, której się podejmujemy. Podczas prowadzonych wywiadów usłyszeliśmy ogrom wsparcia, pozytywnych słów, budujących opinii, które motywują nas do dalszych działań.
Co więcej, pytając o to, jakie jest najlepsze miejsce do opieki nad osobą w zaawansowanej fazie choroby, widoczna jest rozbieżność pomiędzy środowiskiem domowym chorego (35%), a hospicjum stacjonarnym (51%). Może to wynikać z tego, że niektórzy chorzy będąc odpowiednio zaopiekowanym oraz posiadając osoby, które im pomagają, chcą zostać w domu. Opinia ta cieszy nas, ponieważ patrząc na pacjentów Hospicjum Domowego Królowej Apostołów i znając główne założenie opieki hospicyjnej wiemy, że dom powinien być podstawowym miejscem opieki. Niemniej jednak widzimy, że ponad połowa respondentów uważa, że najlepszym miejscem do opieki nad osobą w terminalnej fazie choroby jest Hospicjum Stacjonarne. Podczas rozmowy ankietowani rozwijali swoje odpowiedzi, mówiąc nam, że niejednokrotnie są osoby chore, samotne, pozbawione pomocy osób bliskich, których stan wymaga pobytu w stacjonarnej placówce. Spotkaliśmy się również z wypowiedziami, że jest grono chorych, którzy posiadają rodziny. Jednak opiekunowie  prowadząc całodobową opiekę nad chorym są wyczerpani, zmęczeni fizycznie oraz psychicznie i nie dają już rady odpowiednio zaopiekować się chorym w domu .                                                                     

Ogromne znaczenie dla ankietowanych (88%) ma rola osób publicznych w procesie podejmowanych działań, dlatego też zapraszamy i chcemy włączać lokalną społeczność
w wspólny dla nas wszystkich cel. Pragniemy, aby każdy poczuł tą misję oraz to, że placówka ta może w przyszłości służyć dobru ogółu i każdemu z osobna. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem!

Menu